artemis - dřevěné hračky
ÚVOD KATALOG NOVINKY SLEVY AKTUALITY OBCHODNÍ PODMÍNKY KONTAKTY ODKAZY
HL. TEXT
VÝROBCE
ROZMĚR
VARIANTA
ŠÁRKA ŠMÍDOVÁ
Adresa
ARTEMIS - ŠÁRKA ŠMÍDOVÁ
KNÍŽKOVICE 5
ZDICE
26751
Česká republika
69769010
nejsme plátci DPH
Telefon 725 502 830
.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

. . .

 

Obchodní podmínky: Artemis - dřevěné hračky a dárkové zboží

 

 

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu Artemis - dřevěné hračky a dárkové zboží.

 

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Šárka Šmídová, Knížkovice 5, Zdice 267 51 a kupujícího, kterým je zákazník, spotřebitel nebo právnická osoba podnikající na základě živnostenského či jiného oprávnění.

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

 

 

Pojmy a jejich vysvětlení

 

 

 

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

 

Prodávající je Šárka Šmídová, Knížkovice 5, Zdice 267 51, 69769010, která přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky.

 

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

 

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

 

 

 

Kupní smlouva

 

 

 

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

 

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

 

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

 

 

 

Ostoupení od smlouvy ze strany kupujícího

 

 

 

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.  Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

 

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

 

 

 

Spolu s vrácením zboží je nutné do balíčku přiložit formulář Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy , který vám zašleme v elektronické podobě k vyplnění a přiložení ke zboží.

 

 

 

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

 

 • na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
 • na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

 

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

 

 

 

Ochrana osobních údajů

 

 

 

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

 

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

 

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 

 

 

Způsob platby

 

 

 

Převodem předem

 

 

 

Zvolíte-li platbu klasickým bankovním převodem, automaticky vám na e-mail pošleme podklady k platbě. Po připsání platby na náš účet na tentýž e-mail obdržíte daňový doklad.

 

Při platbě převodem předem:

 

 • může být termín dodání ovlivněn termínem uhrazení platby (zboží expedujeme až po připsání platby na náš účet)
 • je třeba, aby byla částka připsána na náš účet nejpozději do pěti pracovních dnů po potvrzení objednávky, v opačném případě ji lze považovat za zrušenou

 

 

 

 

 Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami.

 

Nepřevzeté zboží / nepřijaté zboží

V případě, že se nám balíček vrátí zpět a o zboží bude mít zákazník zájem, bude zákazníkovi účtováno znovu poštovné. V případě, že zákazník o zboží zájem mít nebude, bude mu zaslán elektronicky dobropis, který zákazník vytiskne, doplní potřebné údaje a originál pošle na uvedenoua dresu. Po zpracování přepošleme peníze za zboží zpět. Peníze za náklady vynaložené s poštovným a balným nebudou vráceny.

 

 

Reklamace a její uplatnění

 

Kontaktujte nás na telefonním čísle 725502830 nebo emailové adrese: www.artemis.smidova@email.cz a popište problém. Poskytneme vám úplné a odborné informace, sdělíme vám, zda se opravdu jedná o vadu a zda je možné ji odstranit svépomocí nebo je nutné zahájit reklamační řízení.

 

Poškozené zboží je nutné doručit na naši adresu: Artemis - Šárka Šmídová, Knížkovice 81, Zdice 267 51. S vyřízením oprávněné reklamace nejsou spojeny žádné poplatky.

 

K reklamovanému zboží přiložte:

 

 • kopii dokladu o koupi či jiný doklad prokazující koupi zboží
 • popis závady + kontakt na sebe

 

Lhůta pro vyřízení reklamace

 

V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena ve 30 denní lhůtě. V případě, že s námi obchodujete na základě obchodního zákoníku, neexistuje zde zákonné určení lhůty, avšak i v tomto případě se snažíme vyřídit reklamaci v co nejkratší době.

 

Spotřebitel při uplatnění záruky má, jde-li o:

 

 • vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného Zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Dostupnost zboží

Objednané zboží nemusí být aktuálně skladem, ačkoliv je součástí uzavřené objednávky zákazníkem. O nedostupném zboží je zákazník předem informován a zákazník se rozhoduje, zda se objednávka upraví nebo stornuje.

 

OBCHODNÍ SPOLUPRÁCE

 

 

 

Vlastníte internetový nebo kamenný obchod a rádi byste si zařadili naše zboží do svého sortimentu?

 

 

 

 

 

* nediktujeme vám prodejní ceny

 

* nediktujeme vám výši objednávky (objednávka může být v jakékoli výši)

 

* nabízíme formu drop shoppingu - zboží vašim zákazníkům odesíláme za vás (přímo z našeho skladu)

 

* poskytneme vám veškeré potřebné fotky i popisy zboží

 

 

 

 

 

Osobní odběr

 

  • Cena: 0 Kč

Objednané zboží lze vyzvedávat zdarma na vybraných odběrních místech, ale zboží musí být předem zaplaceno na účet. V tuto chvíli jsou k dispozici následující:


 


Šárka Šmídová - Artemis, Knížkovice 81, Zdice 267 51 (okres Beroun).


 


 


Provozní doba:


 


pondělí - pátek: 08,00 - 12,00 a 13,30 - 16,00


 


Ostatní termíny lze sjednat po dohodě.

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
OSOBNÍ ODBĚR
Po předchozí domluvě (písmené či telefonické) je možné si objednané zboží vyzvednout v naší firemní prodejně, na níže uvedené adrese. ARTEMIS Knížkovice 81 Zdice 267 51 okres Beroun
ZDARMA ZDARMA
BALÍK DO RUKY - express dodání
Platba předem na účet. Rychlejší doručení, zpravidla do druhého dne.
90,00 Kč ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
BANKOVNÍM PŘEVODEM
Platba předem na účet. Vždy vyčkejte na potvrzení objednávky, ve které jsou zahrnuty konkrétní údaje a přesná výše poštovného
BEZ POPLATKU
. . .
OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF
.
KOŠÍK JE PRÁZDNÝ
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .